Πέμπτη , 25 Απρίλιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Αίτημα ενεργοποίησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-charter permission κατέθεσε η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Θαλάσσιου Τουρισμού
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Αίτημα ενεργοποίησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-charter permission κατέθεσε η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Θαλάσσιου Τουρισμού

Αίτημα για άμεση ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-charter permission στο πλαίσιο του νόμου 4926/22 κατέθεσε με υπόμνημά της από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Θαλάσσιου Τουρισμού. Στο σχετικό υπόμνημα αναφέρεται ότι είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση της πλατφόρμας μετά από την ψήφιση του Ν.4926 τον Απρίλιο του προκειμένου να καταστεί δυνατή η είσοδος των ξένων επαγγελματικών σκαφών με το καθεστώς e-charter permission αλλά και για να να επικοινωνηθεί έγκαιρα από την Ένωση, για την φετινή περίοδο στα γραφεία ναυλώσεων του εξωτερικού και εσωτερικού. Όπως αναφέρεται επίσης η άρση του καμποτάζ, με το e-charter permission υποχρεώνει τα σκάφη να πληρώσουν ΦΠΑ στην είσοδο τους καθώς και το νέο τέλος που η κυβέρνηση θέσπισε δημιουργώντας ένα επιπλέον έσοδο στο κράτος.

Πηγή the seanation.gr

η  HCPY την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / The Hellenic Committee for Professional Yachting (“HCPY”)που αντιπροσωπεύει, μεταξύ άλλων, τα συμφέροντα των πλοιοκτητών, εφοπλιστών, ναυλομεσιτών, ναυτικών πρακτόρων, πληρωμάτων, ναυπηγείων, τροφοδοτών καθώς και άλλων περιφερειακών επαγγελμάτων yachting στην Ελλάδα.

Σκοπός της HCPY, είναι η προώθηση της ανάπτυξης, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τον θαλάσσιο τουρισμό, καθώς η συμβολή στη θέσπιση νέων νομικών, τεχνικών, διοικητικών, φορολογικών και τελωνειακών προτύπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Από Tax heaven

Νέα εφαρμογή καταχώρισης στοιχείων για έκδοση αδείας – Υποχρεώσεις ΦΠΑ

Σκοπός της νέας απόφασης 3133.1/75335/2022 είναι ο καθορισμός:

α. των όρων της λειτουργίας και της πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή με τίτλο“e-Charter Permission” (εφεξής εφαρμογή), της διαλειτουργικότητας με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα,

β. των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για:

(i) την έκδοση διακοπή ακύρωση τροποποίηση παράταση της «Άδειας εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας» της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4926/2022 (εφεξής Άδεια),

(ii) την καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων του ναυλοσυμφώνου ή της ιδιοχρησιμοποίησης πλοίου ή της εκτέλεσης μεμονωμένων κινήσεων πλοίου κενού επιβατών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 ή την περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 15 ή το άρθρο 16, αντίστοιχα, του ν. 4926/2022,

(iii) την καταχώριση στην εφαρμογή των στοιχείων των επιβαινόντων, σύμφωνα με το άρθρο 13 ομοίου νόμου, και των τυχόν μεταβολών των καταχωρισμένων στοιχείων των υποπερ. (ii) και (iii),

 

γ. του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του «Τέλους Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.)» του άρθρου 9 του ν. 4926/2022,

δ. των υπόχρεων για την καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων των περ. (α) έως (γ) και των αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου των καταχωρισμένων στοιχείων και έγκρισης της Άδειας,

ε. των στοιχείων της Άδειας, η οποία καταρτίζεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και του τρόπου υπολογισμού της χρονικής διάρκειάς της,στ. του χρόνου διατήρησης των καταχωρισμένων στοιχείων, της επεξεργασίας και της διασφάλισης της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

ζ. του πλαισίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αναφορικά με τον Φ.Π.Α., και

η. κάθε άλλου θέματος, αναγκαίου για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της εφαρμογής.

Οι διατάξεις της απόφασης εφαρμόζονται στα πλοία της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 8 του ν. 4926/2022, κατά περίπτωση.

 

Υπόχρεοι καταχώρισης στοιχείων στην εφαρμογή

– Υπόχρεοι για την καταχώριση στην εφαρμογή των στοιχείων: (i) της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού, (ii) του πλοίου, (iii) της έγγραφης σύμβασης ολικής ναύλωσης ή της ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή της μεμονωμένης κίνησης του πλοίου κενού επιβατών και (v) των τυχόν μεταβολών τους, είναι ο πλοιοκτήτης, ή ο εφοπλιστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή το εξουσιοδοτούμενο από αυτούς πρόσωπο.

– Υπόχρεος για την καταχώριση στην εφαρμογή των στοιχείων της κατάστασης επιβαινόντων και των τυχόν μεταβολών τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του ν. 4926/2022, είναι ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης, τα στοιχεία του οποίου καταχωρίζονται στην εφαρμογή από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, ή το εξουσιοδοτούμενο από αυτούς πρόσωπο.

 

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

Υποχρεώσεις αναφορικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Από τη δραστηριοποίηση των πλοίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 του ν. 4926/2022, ανακύπτουν οι ακόλουθες υποχρεώσεις αναφορικά με τον Φ.Π.Α.:

α. Προϋπόθεση για την έκδοση Άδειας τύπου“Charter Permission” της υποπερ. βα’ της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με την περ. (δ) της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4926/2022, είναι η καταβολή του Φ.Π.Α. που αναλογεί επί του ναύλου σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70 %), με εξαίρεση για τους ναύλους των οποίων η υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. εμπίπτει στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β ή 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) ή αντίστοιχου ειδικού καθεστώτος άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.

β. Για την καταβολή του ποσού της περ. (α), απαιτείται η έκδοση κωδικού πληρωμής Της κατηγορίας εσόδων «e-Παράβολο» του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017 απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ο οποίος χορηγείται από την εφαρμογή αυτόματα.

γ. Η καταβολή διενεργείται στους φορείς είσπραξης, του άρθρου 1 της απόφασης της περ. (β), με τη χρήση των τρόπων πληρωμής που παρέχονται από αυτούς. Επιπλέον των τρόπων του προηγούμενου εδαφίου, παρέχονται:

γα. η δυνατότητα πληρωμής του φόρου με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, στους χρήστες που έχουν συνδεθεί στην εφαρμογή με κωδικούς διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (TAXISnet), και

γβ. η δυνατότητα καταβολής του φόρου από χώρα της ζώνης SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ Single Euro Payment Area) με την αποστολή εμβάσματος μέσω SEPA Credit Transfer σε ευρώ και από χώρα εκτός της ζώνης SEPA με την αποστολή εμβάσματος μέσω SWIFT σε ευρώ, με παραλήπτρια τράπεζα την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αριθμοί του λογαριασμού IBAN και BIC της παραλήπτριας τράπεζας του προηγούμενου εδαφίου καθώς και οι πληροφορίες εμβάσματος βρίσκονται αναρτημένα στον επίσημο ισότοπο της Α.Α.Δ.Ε. Τυχόν τραπεζικά έξοδα για την αποστολή του εμβάσματος βαρύνουν αποκλειστικά τον υπόχρεο, και δεν εκπίπτουν από το συνολικό οφειλόμενο ποσό.

Ο υπολογισμός του ποσού προκύπτει από τον εξής τύπο προσδιορισμού του φόρου:

Οφειλόμενο ποσό = Ναύλος (*) Συντελεστή Φ.Π.Α. μεταφοράς επιβατών (*) Έκπτωση Φ.Π.Α. βάσει κατηγορίας πλοίου (*) 70 %.

β. Ο υπολειπόμενος Φ.Π.Α. που αναλογεί επί του ναύλου σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %), καθώς και ποσά Φ.Π.Α. που προκύπτουν από τυχόν ιδιοχρησιμοποίηση του πλοίου, καταβάλλονται με δήλωση Φ.Π.Α., για την οποία ως φορολογική περίοδος ορίζεται το ημερολογιακό έτος και με την οποία παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη δραστηριοποίηση του πλοίου, στο πλαίσιο του άρθρου 8 του ν. 4926/2022.

γ. Απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την έκδοση του e-παραβόλου για την καταβολή του ποσού της παρ. 1 και για την υποβολή της δήλωσης της περ. (β), είναι η απόκτηση Α.Φ.Μ. και κωδικών Taxisnet.

δ. Η βεβαίωση και η είσπραξη του φόρου εμφανίζεται στον Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1110189001 με περιγραφή «Φ.Π.Α. λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ.».

 

α. Η απόκτηση Α.Φ.Μ. είναι δυνατή είτε μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην απόφαση υπό στοιχεία ΠΟΛ 1113/2013 (Β’ 1252) αποκλειστικά για τους εκναυλωτές που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ε.Ε., είτε μέσω του ορισμού του φορολογικού αντιπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και στην απόφαση υπό στοιχεία 1111374/9160/2152/0014/ΠΟΛ.1281/1993 (Β’ 700) για τους εκναυλωτές που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα ή εφόσον το επιθυμούν και για τους εκναυλωτές που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ε.Ε.

β. Σε περίπτωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου, αυτός ενεργεί για λογαριασμό του αλλοδαπού εκναυλωτή και καθίσταται υπόχρεος για την υποβολή δηλώσεων και την καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α., έχοντας αλληλέγγυα ευθύνη με τον εκναυλωτή που αντιπροσωπεύει, για τυχόν οφειλές που ανακύπτουν από τον Φ.Π.Α.

γ. Για τη χορήγηση απαλλαγής από Φ.Π.Α. στα πλοία της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4926/2022 εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) σε συνδυασμό με την περ. (δβ) της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4926/2022 και απαιτείται Άδεια σε ισχύ.

δ. Οι απαλλαγές από Φ.Π.Α. του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) δεν χορηγούνται κατά την περίοδο ιδιοχρησιμοποίησης του πλοίου, σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4926/2022.

 

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής, η οποία γνωστοποιείται στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/61373/e-charter-permission-epaggelmatikwn-skafwn-anapsyxhs-me-xenh-shmaia-nea-efarmogh-kataxwrishs-stoixeiwn-gia-ekdosh-adeias-ypoxrewseis-fpa

Related Articles

Μανιός και Πνευματικός εισήχθησαν στο Πάνθεον της Ελληνικής Ναυτιλίας

Οι δύο Εισακτέοι για το 2023 ανεβάζουν τον αριθμό των μεγάλων μεγάλες...

Απάντηση του ΥΝΑΝΠ σε δηλώσεις του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Στέφανου Κασσελάκη

Απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε δηλώσεις του Αρχηγού της...

H Capital-Executive Ship Management Corp. παρέλαβε τα νεότευκτα containerships «Avios» & «Astraios»

Η Capital-Executive Ship Management Corp., ανακοινώνει την επιτυχή παραλαβή των νεότευκτων πλοίων...