Κυριακή , 26 Μάιος 2024
Home ΠΕΙΡΑΙΑΣ Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά στις 24 Φεβρουαρίου
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά στις 24 Φεβρουαρίου

Αυτή την Παρασκευή 24-2-2023 και ώρα 16:30, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (υβριδική συνεδρίαση) θα γίνει το 8ο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά για φέτος,  άρθρο 67 Ν. 4830/21, ήτοι για μεν τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για δε τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη με link που θα αποσταλεί, προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (A΄136), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (1η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (1η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023 – Καθορισμός πρόσθετων προσόντων.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Καθορισμός των ειδικοτήτων 55 ατόμων, των οποίων εγκρίθηκε η πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./1/225/11-01-2023 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2023.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου HARMONIA στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020, κατόπιν της αποχώρησης δύο συνεργατών.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του πίνακα στοχοθεσίας της Δημοτικής  Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.), οικονομικού έτους 2023.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Επιχορήγηση του Δήμου Πειραιά προς τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) οικονομικού έτους 2023, ποσού 1.300.000,00 € και καταβολή της σε πέντε (5) ισόποσες  δόσεις.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πειραιά και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Αναθεώρηση χρονοπρογραμματισμού υλοποίησης επικοινωνιακών δράσεων και υποβολής των αντίστοιχων παραδοτέων Π.Β.4.4.3, Π.Β.4.5.2 και Π.Β.4.6.3 της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας ΑΠΟΨΗ Α.Ε. για την υπηρεσία με τίτλο: Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στον Δήμο Πειραιά.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Παραχώρηση χρήσης μίας αίθουσας του 13ου Γενικού Λυκείου Πειραιά στο AIESEC του Πανεπιστημίου Πειραιώς, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 15:00-21:30, από 1/11/22 έως 1/10/23.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Διαπίστωση ανάγκης ονοματοδοσίας της πλατείας που χωροθετείται έναντι της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου, μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, Αγ. Κωνσταντίνου, Καραΐσκου και Β. Γεωργίου, σε ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Έγκριση συμβατικής παράτασης του έργου: Κατασκευή Ανακατασκευή οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων ανά τον Δήμο Πειραιά, μέχρι 28/08/2023.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 1.535,72 € που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμα για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακών ειδοποιήσεων (κωδικός οφειλέτη 84978).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 44,02 € που αντιστοιχεί σε παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω εξόφλησής της.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή οφειλής ποσού 221,23 ευρώ του με κωδικό χρεώστη 804460 από τους Βεβαιωτικούς Κατάλογους Τελών χρήσεως κοινόχρηστου χώρου του έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του νόμου 3463/2006 παρ. 1, λόγω διπλής εγγραφής για το ίδιο πρόσωπο και το ίδιο είδος εσόδου.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 138,00 € το οποίο αφορά σε τέσσερις βεβαιωμένες οφειλές για παραβάσεις  Κ.Ο.Κ. εταιρείας μίσθωσης οχημάτων,  συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 Ν. 4795/17-04-2021 Φ.Ε.Κ. 62Α .

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 44,02 € το οποίο αφορά σε παράβαση   παράνομης στάθμευσης του με αριθ. κυκλοφορίας Α 1301 οχήματος, με αριθμό καταχώρησης 17777/23-09-2008, λόγω λανθασμένης  εγγραφής.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 58,69 € το οποίο αφορά σε μία παράβαση Κ.Ο.Κ., με οφειλέτη τον ιδιοκτήτη του  με αριθ. κυκλοφορίας  ΥΧΤ3131 οχήματος, ο οποίος απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 44,02 € το οποίο αφορά στην  με αριθμό 00393/27-02-1999 παράβαση της  Β  Αστυνομικού Τμήματος Πειραιά , με αριθμό καταχώρησης 9600/23-09-2008, λόγω  λανθασμένης  εγγραφής .

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 58,69 € το οποίο αφορά σε μία παράβαση Κ.Ο.Κ., με οφειλέτη τον ιδιοκτήτη του  με αριθ. κυκλοφορίας ΥΚΗ8810 οχήματος, ο  οποίος απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 58,69 € το οποίο αφορά σε μία παράβαση Κ.Ο.Κ., με οφειλέτη τον ιδιοκτήτη  του  με αριθ. κυκλοφορίας  ΥΑΡ4989  οχήματος, ο  οποίος απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 243,57 € το οποίο αφορά σε παραβάσεις Κ.Ο.Κ. ετών 1999 και λόγω αδυναμίας ανασύστασης φακέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 114/2005 και Π.Δ. 103/2021.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 4.357,89 € το οποίο αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 1.774,00 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 1.702,09 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 2.002,74 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 1.775,43 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 1.631,05 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.101,96 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 1.699,23 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου επί της Πλατείας Καρπάθου.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου επί της Ακτής Ποσειδώνος αρ. 14-16.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου επί της Πλατείας Κοραή (παραπλεύρως από το σκάκι).

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Δωρεάν παραχώρηση 10 θέσεων διαφημιστικών στεγάστρων λεωφορείων χωρητικότητας 20 όψεων, και 26 θέσεων μεταλλικών πλαισίων χωρητικότητας 43 όψεων, για την προβολή των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 1. Δωρεάν παραχώρηση 22 θέσεων διαφημιστικών στεγάστρων λεωφορείων χωρητικότητας 52 όψεων, και 26 θέσεων μεταλλικών πλαισίων χωρητικότητας 41 όψεων, για την προβολή των Ημερών Θάλασσας 2023 του Δήμου μας, που θα πραγματοποιηθούν από 26 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 2023.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Φωτογραφία αρχείου

Related Articles

EEL &ΠΑΠΕΙ:¨Τα Logistics & η Ναυτιλία σε μια νέα εποχή: Βασικός πυλώνας ανάπτυξης θέσεων εργασίας”

H EEL διοργανώνει την Παρασκευή 24 Μαΐου, σε συνεργασία με το Τμήμα...

Αγώνες κωπηλασίας Ομίλου Ερετών-Ημέρες θάλασσας 2024

 Αγώνες κωπηλασίας Ομίλου Ερετών Απολαύστε τους κωπηλατικούς αγώνες από την παραλία της...

ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ στο μαγικό ηλιοβασίλεμα της Πειραϊκής

10 χρόνια Ημέρες Θάλασσας  Σινεμά στη Θάλασσα Θερινό σινεμά, με το άρωμα...

Πάνδημος ο εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Πειραιά

Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού και συνιερουργούντων του...