Δευτέρα , 27 Μάιος 2024
Home AGENDA Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά στις 20 Μαρτίου
AGENDAΠΕΙΡΑΙΑΣ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά στις 20 Μαρτίου

Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος,  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20-3-2023 και ώρα 16:30, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (υβριδική συνεδρίαση),  άρθρο 67 Ν. 4830/21, ήτοι για μεν τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για δε τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη με link που θα αποσταλεί, προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (A΄136), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά έτους 2022.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

Συνεδρίαση του Σώματος,  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20-3-2023 και ώρα 17:30, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (υβριδική συνεδρίαση),  άρθρο 67 Ν. 4830/21, ήτοι για μεν τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για δε τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη με link που θα αποσταλεί, προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (A΄136), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (2η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Υποχρεωτική αναμόρφωση στοχοθεσίας Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2023.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 2 μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση της παράτασης έως και την 31η-12-2023 της διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου του ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, η οποία έχει συναφθεί για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου GREEN C PORTS στο πλαίσιο του Προγράμματος CEF (CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου 4ου τριμήνου έτους 2022, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως 31/12/2022.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Έγκριση α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την υλοποίηση του Υποέργου 3 με τίτλο Έξυπνες λύσεις για την βιώσιμη αστική κινητικότητα της Πράξης με τίτλο ΔΗΜΟΣ_ΠΕΙΡΑΙΩΣ_Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον με κωδικό ΟΠΣ 5197933 και β) τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης ώστε να προστεθεί ως εταίρος ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στο Υποέργο 3 με τίτλο Έξυπνες λύσεις για την βιώσιμη αστική κινητικότητα της Πράξης με τίτλο ΔΗΜΟΣ_ΠΕΙΡΑΙΩΣ_Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον με κωδικό ΟΠΣ 5197933.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 1. Έγκριση Μνημονίου μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Δήμου Αμμοχώστου, που αφορά στο δανεισμό 26 έργων τέχνης σημαντικών Ελληνοκυπρίων καλλιτεχνών, τα οποία θα φιλοξενηθούν στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά κατά τη διάρκεια της έκθεσης με θέμα Αμμόχωστος-Πειραιάς Διαδρομές Επί Σκοπού, η οποία θα διαρκέσει από τις 3 Απρίλιου έως τις 21 Μαΐου 2023.

Εισηγήτρια: Ειρήνη Νταϊφά

 

 1. Συμπληρωματική εισήγηση για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 645/25-11-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την επανανέγερση του Παλαιού Δημαρχείου και Ρολογιού, στην πρωταρχική εγκεκριμένη στο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης θέση, στην πλατεία Ωρολογίου, μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και Ακτής Μιαούλη έμπροσθεν του Τινάνειου κήπου.

 

 1. Έγκριση α) της τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της Πράξης: Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά με M.I.S. 5044800 που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ Αττική 2014-2020), β) της 3ης τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου 1: Σχεδιασμός και λειτουργία Μηχανισμού Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά και γ) της εξουσιοδότησης του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη, ως νομίμου εκπροσώπου, για την υπογραφή της 3ης τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Τροποποίηση της με αρ. 40554/16-9-2022 (τροποποιητικής) σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε., για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 95213/5-10-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της με αρ. 1009/22-11-2022 απόφασης της Ο.Ε.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Τροποποίηση των συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και των εταιρειών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ και ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, αναδόχων του διαγωνισμού για την: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση παράτασης του έργου: Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά (1.2020) κατά τρεις μήνες έως 22-5-2023, αναδόχου ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: Αναβάθμιση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο της πρώην ΣΚΥΠ για τις ανάγκες του έργου POPMACHINA κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 4-6-2023, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 13078/3-3-2023 αίτηση του αναδόχου.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πειραιά», με ανάδοχο την εταιρεία ΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε με συμβατική δαπάνη 492.235,88 € πλέον ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση οδού Δωδεκανήσου και παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Ακτής Κουμουνδούρου (Μικρολίμανο) μέχρι 30/6/2023.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου: Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων και Βρεφονηπιακών Σταθμών Α/Α 1/2019.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Κατανομή ποσού 508.785,67 €, ως A΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και παρακράτηση του ποσού 25.000,00 € από την Ταμειακή υπηρεσία για την κάλυψη της δαπάνης για τα ΜΑΠ των σχολικών καθαριστριών.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Έγκριση και αποδοχή της με αρ. 1/03-01-2023 απόφασης του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε., που αφορά στην έγκριση του αιτήματος του Δήμου Πειραιά για παράταση της υποπαραχώρησης χρήσης του ενός οικίσκου της ΟΛΠ Α.Ε., επιφάνειας 13,50 τ.μ., που βρίσκεται τοποθετημένος έμπροσθεν του Επιβατικού Σταθμού Μιαούλη, από 01-01-2023 έως 31-12-2027.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Ανακύκλωση άχρηστων υλικών που βρίσκονται σε σχολεία και υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 

 1. Παραχώρηση της πλατείας Δημοτικού Θεάτρου για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, το Σάββατο 1-4-2023, που διοργανώνει η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά ΟΜΟΝΟΙΑ.

Εισηγητές: Ανδριάνα Ζαρακέλη- Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Παραχώρηση του κοινόχρηστου πεζοδρομίου της Ακτής Μουτσοπούλου μεταξύ των οδών Γρ. Λαμπράκη & Χαρ. Τρικούπη στο Πασαλιμάνι, για την τοποθέτηση περιπτέρων, για την πραγματοποίηση της Έκθεσης Βιβλίου, από 16 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Παραχώρηση υπαίθριου χώρου στο Πασαλιμάνι για τη διοργάνωση της Παγκρήτιας Έκθεσης: Κρήτη: Η Μεγάλη Συνάντηση & Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας, από 1 έως και 9 Απριλίου 2023.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Παραχώρηση 8 ελεύθερων διαφημιστικών πάνελ στα στέγαστρα του Δήμου και 22 μεταλλικών πλαισίων προκειμένου να προβληθούν οι εκδηλώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 1  έως 9 Απριλίου 2023 στην πόλη του Πειραιά

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 11.919,66 € μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4495/17.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 3.118,35 € μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4495/17.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 1. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 117,38 € που αντιστοιχεί σε οφειλή από πρόστιμο για παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 78055).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 1. Διαγραφή από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ συνολικού ποσού 12.202,00 €, που αντιστοιχεί σε 30 υπόχρεους.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ, συνολικού ποσού 8.559,37 €, που αντιστοιχεί σε 20 υπόχρεους.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Υλοτομία ενός δένδρου τούγιας στην οδό Καψαμπέλη αρ. 16 στην Π.  Κοκκινιά.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.Δ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Φωτογραφία από το αρχείο μας.

 

Related Articles

ΕΕΑ: «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Τα συστατικά της επιτυχίας»

Γιατί οι γυναίκες αποφασίζουν πιο δύσκολα να μπουν στον επιχειρηματικό στίβο; Ποια...

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΟΥ- Διάλεξη για την Ιστορία του Πειραιά

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΟΥ διοργανώνει  Διάλεξη με θέμα  την...

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ: Be a Captain for a day

Be a Captain for a day ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ...

Η ρεμπέτικη αύρα του Πειραιά

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΙΘΡΙΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27.5 19:30-21:30 ΤΜΗΜΑ...