Κυριακή , 1 Οκτώβριος 2023
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ INTERCARGO Statement on Black Sea Grain Initiative
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

INTERCARGO Statement on Black Sea Grain Initiative

The International Association of Dry Cargo Shipowners, (INTERCARGO) urges members of the Joint Coordination Centre for the Black Sea Grain Initiative to further extend this important humanitarian initiative when the current extension expires on March 18th.
The agreement also calls for the facilitation of safe navigation for exports of fertilizers, including ammonia. These shipments have not yet commenced, and INTERCARGO warns that they are essential to avoid a global food availability crisis in 2023 due to continued high fertilizer prices. Those who find themselves in the most need must not be paying the highest price for this tragic conflict.
As uncertainty continues, INTERCARGO reminds all operators of the importance of using all resources available to ensure safety of navigation and to continue to put the safety of bulk carrier crews to the forefront of any commercial decision.
Η INTERCARGO προτρέπει τα μέλη του Κοινού Συντονιστικού Κέντρου για την Πρωτοβουλία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας να επεκτείνουν περαιτέρω αυτή τη σημαντική ανθρωπιστική πρωτοβουλία όταν λήξει η τρέχουσα παράταση στις 18 Μαρτίου.
Η συμφωνία ζητά επίσης τη διευκόλυνση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας για τις εξαγωγές λιπασμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αμμωνίας. Αυτές οι αποστολές δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει και η INTERCARGO προειδοποιεί ότι είναι απαραίτητες για την αποφυγή μιας παγκόσμιας κρίσης διαθεσιμότητας τροφίμων το 2023 λόγω των συνεχιζόμενων υψηλών τιμών των λιπασμάτων. Όσοι βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη δεν πρέπει να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα για αυτήν την τραγική σύγκρουση των δύο χωρών.
Καθώς η αβεβαιότητα συνεχίζεται, η INTERCARGO υπενθυμίζει σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης τη σημασία της χρήσης όλων των διαθέσιμων πόρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας των πληρωμάτων των φορτηγών χύδην στην πρώτη γραμμή οποιασδήποτε εμπορικής απόφασης.

ΠΗΓΗ https://www.intercargo.org/intercargo-statement-black-sea-grain-initiative/

Related Articles

SAFE LANES : Ο εξειδικευμένος σύμβουλος κάθε ναυτιλιακής σε όλα τα είδη των επιθεωρήσεων

Η εταιρία SAFELANES εξειδικεύεται στον τομέα της ασφάλειας των πλοίων, προσφέροντας συμβουλευτικές...

ΟΛΠ Α.Ε.: Ισχυρές επιδόσεις το α’ εξάμηνο του 2023, με σημαντική αύξηση κερδοφορίας και κύκλου εργασιών

Η ΟΛΠ Α.Ε.,το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2023, παρουσίασε νέα ισχυρήαύξηση...

MOORE GREECE-Σεπτέμβριος 2023

MOORE GREECE- Ενημέρωση ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική Αναφορά Στο ΕΠΙ...