Σάββατο , 25 Μάιος 2024
Home AGENDA Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά: Συνεδρίαση την Μ.Τρίτη 11/4
AGENDAΠΕΙΡΑΙΑΣ

Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά: Συνεδρίαση την Μ.Τρίτη 11/4

Συνεδρίαση του Σώματος,  θα πραγματοποιηθεί τη M. Τρίτη 11-4-2023 και ώρα 16:30, δια ζώσης, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/09-07-2022) και την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ/οικ.17849/2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1954/τ.Β΄/26-03-2023) για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων: 25ης/2022, 26ης/2022, 27ης/2022 & 28ης/2022.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση ή μη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του μη κερδοσκοπικού σωματείου SAFEWATERSPORTS και του Δήμου Πειραιά.
 1. Έγκριση αποχώρησης του Δήμου Πειραιά από τον ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 1. Έγκριση α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την υλοποίηση του Υποέργου 3 με τίτλο: Έξυπνες λύσεις για την βιώσιμη αστική κινητικότητα της Πράξης με τίτλο ΔΗΜΟΣ_ΠΕΙΡΑΙΩΣ_Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον με κωδικό ΟΠΣ 5197933, β) τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης ώστε να προστεθεί ως εταίρος ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στο Υποέργο 3 με τίτλο: Έξυπνες λύσεις για την βιώσιμη αστική κινητικότητα της Πράξης με τίτλο : ΔΗΜΟΣ_ΠΕΙΡΑΙΩΣ_Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον με κωδικό ΟΠΣ 5197933.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την υλοποίηση της Πράξης Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Έγκριση α) υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του Δήμου Πειραιά από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση για τη δράση Εκπαιδευτικό πρόγραμμα SΤEΜ και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τα ειδικά σχολεία που αφορά τον πρώτο στρατηγικό πυλώνα, όπως ορίζεται από το Ίδρυμα, την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων, β) αποδοχής των όρων της πρόσκλησης & γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών  του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Ανάπλαση πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων ΑΑΕ 4/2021.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. που αφορά στο έργο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, Σ.Ε. 1/2021.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (1.2020), αναδόχου εταιρείας ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 1. Έγκριση της αυτοδίκαιης άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 21-09-1932 αρχικό Δ/γμα Ρυμοτομίας-ΦΕΚ 349/29-09-1932 και της εκκίνησης της διαδικασίας τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, για τις ιδιοκτησίες με κτηματολογικό αριθμό (1) & (2) επί της οδού Ταινάρου & επί της οδού Γορδίου αντίστοιχα σε τμήμα του Ο.Τ. 173/Τ.23, που περικλείεται από τις οδούς Μοναστηρίου-Γορδίου-Δάφνης-Χαϊδαρίου-Γλαύκου-εγκεκριμένος πεζόδρομος-Ταινάρου (μη διανοιγμένη)-Ταινάρου-Μοναστηρίου, στο Λόφο Βώκου. ώστε αυτές να καταστούν οικοδομήσιμες.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της από 21/10/2022 τροποποιητικής σύμβασης με αριθμ. 46650/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011495674 2022-10-26) που αφορά προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική σύμβαση (leasing) με την εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

 

 1. Έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου της με ΑΔΑΜ 23SYMV012188194/2023-02-23 σύμβασης της εταιρείας Protection Storm Μ. ΙΚΕ που αφορά: α) ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 5 ΠΑΡΚΩΝ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΙΣ 5 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ και β) ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΚΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ, κατά σαράντα ημέρες (40), δηλαδή μέχρι τις 13-11-2023, συμβατικής δαπάνης 168.285,546 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τροποποίηση σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.2 του Ν.4412/2016 για επιπλέον αξία 16.827,44€ που είναι μικρότερη του 10% (δηλαδή 16.828,55 €) της αρχικής συμβατικής αξίας.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών και Υπηρεσιών, των Διευθύνσεων Εξωστρέφειας Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Έγκριση ετήσιας μείωσης μισθωμάτων, των μισθωτών του Δήμου μας: 1) της εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΡΑ ΚΑΜΙΤΣΙΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ισόγειο κατάστημα επί της οδού Βασ. Γεωργίου 6 στο ημιτελές ακίνητο της Ραλλείου, 2) και του ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ισόγειο κατάστημα επί της οδού Καραΐσκου 102.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 1. Έγκριση απολογισμού του ιδρύματος ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ έτους 2022.

Εισηγητές: Γρηγόριος Καψοκόλης &  Κυριάκος Σιγαλάκος

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης των Παγκοσμίων Ημερών για το έτος 2023.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου του τμήματος πεζοδρομίου της Ακτής Μουτσοπούλου στο Πασαλιμάνι, στο πλαίσιο της διοργάνωσης της έκθεσης Ελλάδος γεύσεις που θα διεξαχθεί από 6 έως 14 Μαΐου 2023.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, για παραχώρηση χώρου στο πλάι του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, με στόχο την υλοποίηση δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού κατά της περιθωριοποίησης των ΑμεΑ για πέντε μέρες από 26/04/2023 έως 30/4/2023.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Καθιέρωση χώρου στάσης οχημάτων μεταφοράς των πελατών του ξενοδοχείου THE PORT SQUARE HOTELS και μόνο για επιβίβαση και αποβίβαση τους καθώς και για τη φόρτωση και εκφόρτωση των αποσκευών τους, επί της οδού Λουδοβίκου έμπροσθεν των αριθμών 6-8-10 & 12.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης για τις ανάγκες της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά, επί της οδού Σκουζέ, έμπροσθεν του αρ.14, σε τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 59/17-02-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Διστόμου 5-7 & 9 με εξαίρεση τα σχολικά λεωφορεία μόνο για στάση, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 2ου ιδιωτικού νηπιαγωγείου BIRDS – ΠΟΥΛΙΑ Νηπιαγωγείο – Παιδικός σταθμός και τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης του κουβουκλίου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 11.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης α) του γυμναστηρίου του σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου – 2ου Γενικού Λυκείου Πειραιά  και β) της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του σχολικού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου – 1ου Γενικού Λυκείου Πειραιά στον αθλητικό φορέα Α.Ο. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ για πραγματοποίηση μαθημάτων γυμναστικής και ρυθμικής γυμναστικής.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, ποσού 4.909,95 €, της εταιρείας Λ.Ε.Λ. Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. (Α.Φ.Μ.:095607298, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, Κωδικός υπόχρεου:892201), για το ακίνητο επί της οδού Θήρας 39.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στo ακίνητο επί της οδού Θήρας 39, ποσού 4.909,95 € του Τ. Ε. (Α.Φ.Μ.:029268141, Δ.Ο.Υ. Θηβών, Κωδικός υπόχρεου:35355.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 117,38 € που αντιστοιχούν σε παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή ποσού 23,48 € από παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω εξόφλησής της.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Διαγραφή ποσού 1.030,04 € που αφορά σε παραβάσεις έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 730,00 € που αφορά σε δύο παραβάσεις Κ.Ο.Κ., με οφειλέτη τον οδηγό των με αριθ. κυκλοφορίας ΖΖΕ4128 και ΒΕΒ0927 οχημάτων, ο οποίος απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 117,38 € που αφορά σε δύο παραβάσεις παράνομης στάθμευσης έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 80,00 € που αφορά στην με αριθ. 121600430436/16-07-2022 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά,  διότι  εξοφλήθηκε  στα ΕΛ.ΤΑ.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 58,69 € που αφορά σε παράβαση παράνομης στάθμευσης έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης της οφειλής.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 44,02 € που αφορά σε παράβαση παράνομης στάθμευσης έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης της οφειλής (ΑΚ1816/23-12-2022 ανακοπή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά).

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή ποσού 44,02 € που αφορά σε παράβαση παράνομης στάθμευσης έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης της οφειλής (ΑΚ1855/29-12-2022 ανακοπή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά).

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση η μη του αιτήματος της με αριθ. 109360 συναλλασσομένου για τη τροποποίηση ποσού 147,12 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους 0,5%-5% επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π., που αφορά τη χρήση έτους 2020.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Ανακύκλωση άχρηστων υλικών που βρίσκονται στο 46ο Δημοτικό Σχολείο, 11ο Νηπιαγωγείο και στο χώρο της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 

 1. Εκποίηση μηχανημάτων έργου ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά, που βρίσκονται στο χώρο οικοπέδου Σχιστού και στο Δημοτικό Σταθμό Αυτοκινήτων, μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ).

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Φωτογραφία από το αρχείο μας

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

POSIDONIA 2024 – Join Us at CMA Booth 1.159

Our company CMA D. ARGOUDELIS & CO S.A. invites you to visit our Stand...

12o Πανελλήνιο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών & Οπτομετρών /ΠΕΟΟ «Βλέποντας Μπροστά»

31/5 – 2/6/2024  στην Αθήνα   Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας...

Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδώνια 2024

Η Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδώνια 2024, η μεγάλη έκθεση- γιορτή για την...

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ διοργανώνει αθλητικούς αγώνες με βραβεύσεις αθλητών

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ συμμετέχοντας στις ημέρες θάλασσας του Δήμου Πειραιά διοργανώνει  κωπηλατικούς...