Τρίτη , 21 Μάιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ H ΣΕΠ Α.Ε. υποδέχεται στο λιμάνι του Πειραιά, ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς containers στον κόσμο
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

H ΣΕΠ Α.Ε. υποδέχεται στο λιμάνι του Πειραιά, ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς containers στον κόσμο

Ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων ενισχύει την πρωταγωνιστική θέση του Πειραιά στα σημαντικότερα λιμάνια της Ευρώπης

 

Στις 17 Απριλίου 2023, ο Πειραιάς υποδέχθηκε στο παρθενικό του ταξίδι το OOCLSPAIN –   ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς containers (megavessels) παγκοσμίως και το πρώτο αντίστοιχου μεγέθους που θα προσεγγίσει τις εγκαταστάσεις του Σταθμού, που θα εντάσσεται πλέον τακτικά στα δρομολόγιά του.

 

Το «OOCLSPAIN» – ιδιοκτησίας της OrientOverseasContainerLineEurope, μέλους του COSCOSHIPPINGGroup – δρομολογήθηκε το φετινό Μάρτιο σε κυκλική διαδρομή η οποία ενώνει τη Ασία με την Ευρώπη.

 

Στο πρώτο του ταξίδι, διάρκειας 84 ημερών, το «OOCL SPAIN» προσεγγίζει 13 διαφορετικά λιμάνια, από την Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία έως τη Βορειοδυτική Ευρώπη. Η επιλογή του Πειραιά ως ενδιάμεσου σταθμού μεταφοράς αποδίδεται πρωτίστως στο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχεται από την ΣΕΠ Α.Ε. σε ό,τι αφορά την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πλοίων και των φορτίων διαμετακόμισης, την τεχνολογική υπεροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και τη στρατηγική θέση του Πειραιά, η οποία τον καθιστά βασικό κόμβο στις θαλάσσιες εμπορευματικές ροές από και προς την Νοτιοανατολική Ασία, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

 

Με μήκος 399,9μέτρα και πλάτος 61,3 μέτρα, το «OOCLSPAIN», κατασκευής 2023, έχει χωρητικότητα φορτίου 24.188 TEUs. H χρήση της τελευταίας ευφυούς τεχνολογίας στο πλοίο, σε συνδυασμό με την απόκτηση bigdata, αναβαθμίζουν τις λειτουργίες του OOCL SPAIN, επιτρέποντας βελτιώσεις στην απόδοση καυσίμου, και μακροπρόθεσμη ασφάλεια πλοήγησης.

 

Σχετικά με τη ΣΕΠ:

Η Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Mονοπρόσωπη Α.Ε. είναι εταιρεία συσταθείσα στην Ελλάδα, πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της COSCO SHIPPINGPortsLimited (κορυφαίου φορέα εκμετάλλευσης σταθμών εμπορευματοκιβωτίων ο οποίος κατέχει την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη). Την 1η Οκτωβρίου 2009, η ΣΕΠ Α.Ε. ανέλαβε για 35 έτη την υλοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης για τους προβλήτες II και III, την οποία, κατόπιν διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, η ΟΛΠ Α.Ε. ανέθεσε στην COSCOPacificLimited (σημερινή COSCOSHIPPINGPortsLimited), στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Κύριες δραστηριότητες της ΣΕΠ Α.Ε. είναι η παροχή υπηρεσιών φόρτωσης / εκφόρτωσης και αποθήκευσης για εισαγόμενα και εξαγόμενα εμπορευματοκιβώτια που διακινούνται μέσω του Λιμένα του Πειραιά, συμπεριλαμβανομένων των φορτίων που χρησιμοποιούν τον Πειραιά μόνον ως ενδιάμεσο σταθμό μεταφοράς (φορτία διαμετακόμισης). Η στρατηγική θέση του Πειραιά τον καθιστά ιδανικό λιμένα-κόμβο για προορισμούς στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο καθώς και στη Μαύρη Θάλασσα.

 

Φωτογραφικό υλικό:

https://ftp.pct.com.gr/main.html?download&weblink=29a5015d1adfdfd62f02a65a488e0ae8&realfilename=Press$20Release$20Photos.zip

Βίντεο:

https://ftp.pct.com.gr/main.html?download&weblink=5f71fe867eea5fd9f0e306aa696e4cc7&realfilename=Video.zip

 

PCT S.A. welcomes in the port of Piraeus, one of the largest container ships in the world

 

The Container Terminal reinforces the leading position of Piraeus among the most important ports in Europe

On April 17th, 2023, Piraeus welcomedOOCL SPAIN on its maiden voyage – one of the largest container ships (mega vessels) in the world and the first one of its size that that will be regularly calling at the Terminal’s facilities.

 

“OOCLSPAIN” – owned by OrientOverseasContainerLine, member of COSCOSHIPPINGGroup – launched in March this year on a round trip that connects Asia with Europe.

On its maiden voyage of 84 days, “OOCL SPAIN” calls at 13 different ports, from China and Southeast Asia to Northwest Europe. The choice of Piraeus as an intermediate transfer station is primarily attributed to the high level of services provided by PCT S.A., in terms of the speed of service of vessels and cargos in transit, the technological superiority of the services offered, as well as the strategic location of Piraeus, which makes it a key hub in maritime freight flows to and from Asia as well as other parts of the world.

With an overall length of 399.9 meters and a molded width of 61.3 meters, the “OOCLSPAIN”, built in 2023, has anominal container capacity of 24,188 TEUs. The use of the latest intelligent technology on board combined with the acquisition of big data, upgrade the functions of OOCL SPAIN, allowing improvements in fuel efficiency, and long-term navigation safety.

 

About PCT:

Piraeus Container Terminal Single Member S.A. is a company founded in Greece, a fully controlled subsidiary of COSCO SHIPPINGPortsLimited (a leading container terminal operator ranked third in the world). As of October 1st 2009, PCT S.A. has undertaken for 35 years the implementation of the Concession Agreement for Piers II and III, which, following an international tender process, PPA S.A. assigned to COSCOPacificLimited (now COSCOSHIPPINGPortsLimited), to which the tender was awarded. Main activities of PCT S.A. is the provision of loading/unloading and storage services for imported and exported containers moving through the Port of Piraeus, including cargoes that use Piraeus only as a transit station (transshipment cargoes). The strategic location of Piraeus makes it an ideal port-hub for destinations in the Mediterranean as well as the Black Sea.

Related Articles

Στατιστικά στοιχεία Απριλίου 2024

Από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων και Δίωξης Ναρκωτικών...

 Τραυματισμός ναυτικού στον Πειραιά

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού...

Opening Ceremony of the Danaos Users’ Meeting 2024

DANAOS  ANOUNCEMENT Dear Esteemed Customers & Partners, We are delighted to invite...