Δευτέρα , 24 Ιούνιος 2024
Home ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Συνεδρίαση του Σώματος, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2-10-2023 και ώρα 15:30, με τηλεδιάσκεψη, με link που θα αποσταλεί, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 5043/23 (ΦΕΚ 91/τ.A΄/2023), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω εξαιρετικά επείγοντα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης η μη συζήτηση των οποίων θα προκαλέσει δυσλειτουργία σε υπηρεσίες και φορείς του Δήμου:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση και συζήτηση επί της εγκριθείσας από το ΚΑΣ προμελέτης για την ανάπλαση της Ακτής Θεμιστοκλέους.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023 Δήμου Πειραιά (9η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (7η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Αποδοχή της παραχώρησης από το ΣΕΦ γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 για εννέα (9) έτη.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 1. Τροποποίηση της αριθ. 88/01-02-2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Δράσης Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, κατόπιν της εφαρμογής του υπ’ αριθμ. 85 Προεδρικού Διατάγματος – Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο (ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022) και της νεότερης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
  Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) επιστημονικούς  συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου HARMONIA στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 κατόπιν της αποχώρησης δύο συνεργατών.
  Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
 2. Σύσταση μίας (1) προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή της αριθμ. 1623/2014 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, προκειμένου να καταταχθεί σε αυτή η ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 

 1. Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθμ. 372/28-6-2023 (ΑΔΑ:68Ρ4ΩΞΥ-ΘΩΑ) απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου, ως προς τη σύνταξη του αποφασιστικού αυτής, η οποία αφορά στην επιμήκυνση του χρόνου παράδοσης των υλικών,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, που αφορούν στη σύμβαση που έχει συνάψει ο Δήμος Πειραιά με την ανάδοχο εταιρεία ΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Έγκριση ή μη της ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης κατά 50%, της σύμβασης με ΑΔΑΜ 21SYMV009744458 που αφορά στην προμήθεια πλαστικών, κυλιόμενων, ανατρεπόμενων κάδων απορριμμάτων 1.100 lt & 240 lt και επικαθήμενων κάδων απορριμμάτων.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

 

 1. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους, ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μισθώσεων – εκμισθώσεων και εκποίησης πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. 77/Α/81) και 194 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/06).

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (5ος ΑΠΕ) και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (2η Σ.Σ.Ε) του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ).

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου Εργασίες ανακαίνισης κτιριακών υποδομών ΚΕΠ Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 1. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) του έργου: Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση οδού Δωδεκανήσου και παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά και παράταση του έργου έως 31-12-2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 1. Έγκριση α) 1ου Α.Π.Ε. και σύναψη 1ης Σ.Σ.Ε. συμβατικής δαπάνης 62.741,37 € με Φ.Π.Α. για το έργο: Κατασκευή-Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων ανά τον Δήμο Πειραιά & β) παράτασης του έργου έως 31-12-2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 1. Έγκριση παράτασης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Α 1/2021 κατά έξι μήνες έως 23/05/2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 1. Έγκριση παράτασης για την παροχή υπηρεσίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ έως 31/12/2023.

Εισηγητής: Λεωνίδας Μανωλάκος

 

 1. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: Ανάπλαση πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιά έως την 12η Νοεμβρίου 2023 (12/11/2023).

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Εργασίες κατεδάφισης και λήψης μέτρων ασφαλείας σε επικίνδυνα ιδιωτικά κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 1. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πειραιά, για τη διεξαγωγή της παρέλασης, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Παραχώρηση της πλατείας Λεγάκη (Δωδεκανήσου και Αγίου Ελευθερίου) στα Καμίνια, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων δράσεων, που θα πραγματοποιηθούν από 1 Δεκεμβρίου 2023 έως και 7 Ιανουαρίου 2024 σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πειραιά με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πειραιά με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν) του Δήμου Πειραιά έτους 2023.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου προς τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν) του Δήμου Πειραιά ποσού 250.000,00 €, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

Φωτογραφία αρχείου

 

Related Articles

Η παραδοσιακή ναυπηγική στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Η παραδοσιακή ναυπηγική αποτελεί μείζον κεφάλαιο στην ιστορία της Ελλάδας. Παρά τη...

Με τη  συμμετοχή 2.000 αθλητών ο αγώνας δρόμου Run Greece Πειραιάς 2024  

Περισσότεροι από 2.000 αθλητές όλων των ηλικιών συμμετείχαν, χθες το βράδυ, στο Run...

Η λαμπρή Ιερά πανήγυρις του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιώς

Με την αρμόζουσα Εκκλησιαστική τάξη και μεγαλοπρέπεια πανηγύρισε χθες Κυριακή 23 και...

MYLAKI SHIPPING AGENCY: Δωρεά πλωτής πλατφόρμας στη Σίκινο

Δωρεά από την  Εταιρεία Mylaki Shipping  Agency: Πάντα νιώθουμε ηθική ευθύνη να...