Δευτέρα , 27 Μάιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ COSTAMARE: Διανομή μερίσματος στους μετόχους της
ΝΑΥΤΙΛΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

COSTAMARE: Διανομή μερίσματος στους μετόχους της

Η Costamare Inc. Δηλώνει τριμηνιαίο μέρισμα στις προνομιούχες και κοινές μετοχές της

 

(GLOBE NEWSWIRE) — Η Costamare Inc. (η “Εταιρεία”) (NYSE: CMRE) έχει δηλώσει μερίσματα μετρητών ύψους 0,476563 $ ΗΠΑ ανά μετοχή στη Σωρευτική Εξαγοράσιμη Μετοχή της Σειρά Β 7,625% (Περίεχο “Προτιμώμενο” Προτιμώμενη μετοχή της σειράς Β”) (NYSE: CMRE PR B), 0,531250 $ ανά μετοχή στη Σωρευτική Εξαγοράσιμη Διαρκή Προνομιούχα Μετοχή 8,50% Series C (η “Προτιμώμενη μετοχή της σειράς C”) (NYSE: CMRE PR C), 0,546875 $ ανά μετοχή στη Σωρευτική Εξαγοράσιμη Διαρκή Προνομιούχα Μετοχή Σειρά D 8,75% (η “Προτιμώμενη μετοχή της Σειρά D”)

NYSE: CMRE PR D) και 0,554688 $ ΗΠΑ ανά μετοχή στη Σωρευτική Εξαγοράσιμη Διαρκή Προνομιούχα Μετοχή Σειρά E 8,875% (η “Προτιμώμενη Μετοχή Σειρά E”) (NYSE: CMRE PR E). Το μέρισμα για τις Προνομιούχες Μετοχές της Σειρά Β, τις Προνομιούχες Μετοχές της Σειρά Γ, τις Προνομιούχες Μετοχές της Σειρά Δ και τις Προνομιούχες Μετοχές της Σειρά Ε είναι για την περίοδο από 15 Ιουλίου 2023 έως 14 Οκτωβρίου 2023. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 16 Οκτωβρίου , 2023 σε όλους τους κατόχους ρεκόρ από τις 13 Οκτωβρίου 2023 των Προνομιούχων Μετοχών Σειρά Β, Προνομιούχες Μετοχές Σειρά Γ, Προνομιούχες Μετοχές Σειρά Δ και Προνομιούχες Μετοχές Σειρά Ε.

Η Εταιρεία έχει επίσης δηλώσει τριμηνιαίο μέρισμα για την κοινή της μετοχή ύψους 0,115 $ ΗΠΑ ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Το μέρισμα για την κοινή μετοχή είναι πληρωτέα στις 6 Νοεμβρίου 2023, στους κατόχους αρχείων κοινών μετοχών από τον Οκτώβριο 20, 2023.

Η δήλωση μερίσματος υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κατά συνέπεια θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τα κέρδη της Εταιρείας, την οικονομική κατάσταση και τις ταμειακές απαιτήσεις και διαθεσιμότητα, την ικανότητα της Εταιρείας να λάβει χρηματοδότηση από χρέος και ίδια κεφάλαια με αποδεκτούς όρους όπως προβλέπονται από τη στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας, τις περιοριστικές ρήτρες στους υφιστάμενους και μελλοντικούς χρεωστικούς τίτλους της Εταιρείας και τις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες.

 

Σχετικά με την Costamare Inc.

Η Costamare Inc. είναι ένας από τους κορυφαίους ιδιοκτήτες και προμηθευτές πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και πλοίων ξηρού φορτίου χύδην προς ναύλωση παγκοσμίως. Η Εταιρεία έχει 49 χρόνια ιστορίας στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία και στόλο 70 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας περίπου 520.000 TEU και 44 πλοία ξηρού χύδην συνολικής χωρητικότητας περίπου 2.687.000 DWT (συμπεριλαμβανομένων δύο μεταχειρισμένων πλοίων που έχουμε συμφωνήσει να αποκτώ). Η Εταιρεία διαθέτει επίσης μια πλατφόρμα λειτουργίας ξηρού χύδην που ναυλώνει πλοία ξηρού φορτίου χύδην, συνάπτει συμβάσεις ναύλωσης, συμφωνίες μελλοντικής μεταφοράς και μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί λύσεις αντιστάθμισης κινδύνου. Η Εταιρεία συμμετέχει σε επιχείρηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που παρέχει χρηματοδότηση σε τρίτους ιδιοκτήτες. Οι κοινές μετοχές της Εταιρείας, Προνομιούχες Μετοχές Σειρά Β, Προνομιούχες Μετοχές Σειρά Γ, Προνομιούχες Μετοχές Σειρά Δ και Προνομιούχες Μετοχές της Σειρά Ε διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τα σύμβολα “CMRE”, “CMRE PR B”, “CMRE PR C”, «CMRE PR D» και «CMRE PR E», αντίστοιχα.

Costamare Inc. Declares Quarterly Dividend on Its Preferred and Common Stock

 (GLOBE NEWSWIRE) — Costamare Inc. (the “Company”) (NYSE: CMRE) has declared cash dividends of US $0.476563 per share on its 7.625% Series B Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock (the “Series B Preferred Stock”) (NYSE: CMRE PR B), US $0.531250 per share on its 8.50% Series C Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock (the “Series C Preferred Stock”) (NYSE: CMRE PR C), US $0.546875 per share on its 8.75% Series D Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock (the “Series D Preferred Stock”) (NYSE: CMRE PR D) and US $0.554688 per share on its 8.875% Series E Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock (the “Series E Preferred Stock”) (NYSE: CMRE PR E). The dividend for the Series B Preferred Stock, the Series C Preferred Stock, the Series D Preferred Stock and the Series E Preferred Stock is for the period from July 15, 2023, to October 14, 2023. The dividend will be paid on October 16, 2023 to all holders of record as of October 13, 2023 of Series B Preferred Stock, Series C Preferred Stock, Series D Preferred Stock and Series E Preferred Stock.

The Company has also declared a quarterly dividend on its common stock of US $0.115 per share for the quarter ended September 30, 2023. The dividend for the common stock is payable on November 6, 2023, to holders of record of common stock as of October 20, 2023.

The declaration of a dividend is subject to the discretion of the Board of Directors of the Company, and accordingly will depend on, among other things, the Company’s earnings, financial condition and cash requirements and availability, the Company’s ability to obtain debt and equity financing on acceptable terms as contemplated by the Company’s growth strategy, the restrictive covenants in the Company’s existing and future debt instruments and global economic conditions.

About Costamare Inc.

Costamare Inc. is one of the world’s leading owners and providers of containerships and dry bulk vessels for charter. The Company has 49 years of history in the international shipping industry and a fleet of 70 containerships, with a total capacity of approximately 520,000 TEU and 44 dry bulk vessels with a total capacity of approximately 2,687,000 DWT (including two secondhand vessels that we have agreed to acquire). The Company also has a dry bulk operating platform which charters in/out dry bulk vessels, enters into contracts of affreightment, forward freight agreements and may also utilize hedging solutions. The Company participates in a leasing business that provides financing to third party owners. The Company’s common stock, Series B Preferred Stock, Series C Preferred Stock, Series D Preferred Stock and Series E Preferred Stock trade on the New York Stock Exchange under the symbols “CMRE”, “CMRE PR B”, “CMRE PR C”, “CMRE PR D” and “CMRE PR E”, respectively.

Forward-Looking Statements

This press release contains “forward-looking statements”. In some cases, you can identify these statements by forward-looking words such as “believe”, “intend”, “anticipate”, “estimate”, “project”, “forecast”, “plan”, “potential”, “may”, “should”, “could” and “expect” and similar expressions. These statements are not historical facts but instead represent only the Company’s belief regarding future results, many of which, by their nature, are inherently uncertain and outside of the Company’s control. It is possible that actual results may differ, possibly materially, from those anticipated in these forward-looking statements. For a discussion of some of the risks and important factors that could affect future results, see the discussion in the Company’s Annual Report on Form 20-F (File No. 001-34934) under the caption “Risk Factors”.

Company Contacts:
Gregory Zikos – Chief Financial Officer
Konstantinos Tsakalidis – Business Development, Investor Relations

Costamare Inc., Monaco
Tel: (+377) 93 25 09 40
Email: ir@costamare.com

 

Related Articles

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ: Be a Captain for a day

Be a Captain for a day ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ...

6th International Conference on Maritime Education

“THE ASPECTS & CHALLENGES OF SUSTAINABILITY IN SHIPPING” ΄’Ωρα & Τοποθεσία 28...

Εκδήλωση ΕΒΕΠ “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ”

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΒΕΠ “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΚΑΙ...

Εντοπισμός και διάσωση 17 ατόμων νοτιοδυτικά της Παλαιόχωρας

Εντοπισμός και διάσωση 17 ατόμων νοτιοδυτικά της Παλαιόχωρας και σύλληψη του διακινητή...