Δευτέρα , 22 Ιούλιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η Diana Shipping Inc. Ανακοινώνει το συμβόλαιο Time Charter για το m/v PS Palios
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η Diana Shipping Inc. Ανακοινώνει το συμβόλαιο Time Charter για το m/v PS Palios

ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ, 18 Απριλίου 2024 – Η Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (η «Εταιρεία»), μια παγκόσμια ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στην ιδιοκτησία και ναύλωση bareboat πλοίων ξηρού χύδην φορτίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι, μέσω χωριστή κατά 100% θυγατρική, έχει συνάψει σύμβαση χρονοναύλωσης με την Bohai Shipping (HEBEI) Co., Ltd, για ένα από τα πλοία ξηρού φορτίου Capesize, το m/v PS Palios. Η ακαθάριστη τιμή ναύλωσης είναι 27.150 USD ανά ημέρα, μείον την προμήθεια 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για περίοδο τουλάχιστον έως την 1η Νοεμβρίου 2025 έως το μέγιστο στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 12 Μαΐου 2024.

Το «PS Palios» είναι ένα πλοίο ξηρού χύδην Capesize χωρητικότητας 179.134 dwt που κατασκευάστηκε το 2013.

Η ναύλωση του «PS Palios» αναμένεται να αποφέρει ακαθάριστα έσοδα περίπου 14,39 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο της χρονοναύλωσης.

 

Μετά την ολοκλήρωση της προαναγγελθείσας πώλησης του m/v Houston, ο στόλος της Diana Shipping Inc. θα αποτελείται από 38 πλοία χύδην ξηρού φορτίου: 4 Newcastlemax, 8 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax, 6 Panamax και 9 Ultramax. Η Εταιρεία αναμένει επίσης να παραλάβει δύο νεότευκτα πλοία χύδην ξηρού φορτίου Kamsarmax με μεθανόλη διπλού καυσίμου έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και το πρώτο εξάμηνο του 2028, αντίστοιχα. Από σήμερα, η συνδυασμένη μεταφορική ικανότητα του στόλου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του m/v Houston και εξαιρουμένων των δύο πλοίων που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, είναι περίπου 4,4 εκατομμύρια dwt με σταθμισμένη μέση ηλικία τα 10,71 έτη. Ένας πίνακας που περιγράφει τον τρέχοντα στόλο της Diana Shipping Inc. βρίσκεται στον ιστότοπο της Εταιρείας, www.dianashippinginc.com. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο της Εταιρείας δεν αποτελούν μέρος αυτού του δελτίου τύπου.

 

Σχετικά με την εταιρεία

Η Diana Shipping Inc. είναι ένας παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών ναυτιλιακής μεταφοράς μέσω της ιδιοκτησίας και της ναύλωσης χωρίς πλοίο πλοίων ξηρού χύδην φορτίου. Τα πλοία της Εταιρείας απασχολούνται κυρίως σε βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες ναυλώσεις και μεταφέρουν μια σειρά ξηρών φορτίων χύδην, συμπεριλαμβανομένων εμπορευμάτων όπως σιδηρομετάλλευμα, άνθρακας, σιτηρά και άλλα υλικά σε όλο τον κόσμο ναυτιλιακές διαδρομές.

 

Diana Shipping Inc. Announces

Time Charter Contract for m/v P. S. Palios

ATHENS, GREECE, April 18, 2024 – Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the “Company”), a global shipping company specializing in the ownership and bareboat charter-in of dry bulk vessels, today announced that, through a separate wholly-owned subsidiary, it has entered into a time charter contract with Bohai Shipping (HEBEI) Co., Ltd, for one of its Capesize dry bulk vessels, the m/v P. S. Palios. The gross charter rate is US$27,150 per day, minus a 5% commission paid to third parties, for a period until minimum November 1, 2025 up to maximum December 31, 2025. The charter is expected to commence on May 12, 2024.

 

The “P. S. Palios” is a 179,134 dwt Capesize dry bulk vessel built in 2013.

 

The employment of “P. S. Palios” is anticipated to generate approximately US$14.39 million of gross revenue for the minimum scheduled period of the time charter.

 

Upon completion of the previously announced sale of m/v Houston, Diana Shipping Inc.’s fleet will consist of 38 dry bulk vessels: 4 Newcastlemax, 8 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax, 6 Panamax and 9 Ultramax. The Company also expects to take delivery of two methanol dual fuel new-building Kamsarmax dry bulk vessels by the second half of 2027 and the first half of 2028, respectively. As of today, the combined carrying capacity of the Company’s fleet including the m/v Houston and excluding the two vessels not yet delivered, is approximately 4.4 million dwt with a weighted average age of 10.71 years. A table describing the current Diana Shipping Inc. fleet can be found on the Company’s website, www.dianashippinginc.com. Information contained…

 

 

 

Related Articles

Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract for m/v Atalandi with Cargill

Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the “Company”), a global shipping company specializing...

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: To νέο ΑΕΛΛΩ κυκλοφόρησε

To νέο ΑΕΛΛΩ κυκλοφόρησε Διαβάστε το από τον παρακάτω σύνδεσμο https://issuu.com/ycg_gr/docs/aello-54 Παλαιότερα...

Τραυματισμός επιβάτη Ε/Π – Τ/Ρ σκάφους στο Σαρωνικό

Εντοπισμός 15 αλλοδαπών και σύλληψη του αλλοδαπού διακινητή τους μετά από καταδίωξη...

YES FORUM:  Γνώρισε την VShips! V.Group

Γνώρισε την VShips! V.Group 👉🏾 Σήμερα παρουσιάζουμε την ιστορία της VShips, πρωτοπόρο...