Κυριακή , 16 Ιούνιος 2024
Home SLIDER Η Diana Shipping Inc. Ανακοινώνει το συμβόλαιο Time Charter για το m/v Leto με την ASL
SLIDERΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η Diana Shipping Inc. Ανακοινώνει το συμβόλαιο Time Charter για το m/v Leto με την ASL

Η Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (η «Εταιρεία»), μια παγκόσμια ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στην ιδιοκτησία και ναύλωση πλοίων ξηρού χύδην φορτίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι, μέσω χωριστή κατά 100% θυγατρική, έχει συνάψει σύμβαση χρονοναύλωσης με την ASL Bulk Shipping Limited, για ένα από τα πλοία ξηρού χύδην φορτίου Panamax, το m/v Leto. Η ακαθάριστη τιμή ναύλωσης είναι US$16.000 ανά ημέρα, μείον την προμήθεια 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για περίοδο τουλάχιστον έως την 1η Μαρτίου 2025 έως το μέγιστο στις 30 Απριλίου 2025. Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 2 Μαΐου 2024.

Το «Leto» είναι ένα πλοίο ξηρού χύδην φορτίου Panamax 81.297 dwt που κατασκευάστηκε το 2010.

Η απασχόληση του «Leto» αναμένεται να αποφέρει περίπου 4,75 εκατομμύρια δολάρια ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο της χρονοναύλωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της προαναγγελθείσας πώλησης του m/v Houston, ο στόλος της Diana Shipping Inc. θα αποτελείται από 38 πλοία χύδην ξηρού φορτίου: 4 Newcastlemax, 8 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax, 6 Panamax και 9 Ultramax. Η Εταιρεία αναμένει επίσης να παραλάβει δύο νεότευκτα πλοία χύδην ξηρού φορτίου Kamsarmax με μεθανόλη διπλού καυσίμου έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και το πρώτο εξάμηνο του 2028, αντίστοιχα. Από σήμερα, η συνδυασμένη μεταφορική ικανότητα του στόλου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του m/v Houston και εξαιρουμένων των δύο πλοίων που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, είναι περίπου 4,4 εκατομμύρια dwt με σταθμισμένη μέση ηλικία τα 10,74 έτη. Ένας πίνακας που περιγράφει τον τρέχοντα στόλο της Diana Shipping Inc. βρίσκεται στον ιστότοπο της Εταιρείας, www.dianashippinginc.com. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο της Εταιρείας δεν αποτελούν μέρος αυτού του δελτίου τύπου.

 

Σχετικά με την εταιρεία

 

Η Diana Shipping Inc. είναι ένας παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών ναυτιλιακής μεταφοράς μέσω της ιδιοκτησίας και της ναύλωσης χωρίς πλοίο πλοίων ξηρού χύδην φορτίου. Τα πλοία της Εταιρείας απασχολούνται κυρίως σε βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες ναυλώσεις και μεταφέρουν μια σειρά ξηρών φορτίων χύδην, συμπεριλαμβανομένων εμπορευμάτων όπως σιδηρομετάλλευμα, άνθρακας, σιτηρά και άλλα υλικά σε όλο τον κόσμο ναυτιλιακές διαδρομές.

 

Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract for m/v Leto with ASL

Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the “Company”), a global shipping company specializing in the ownership and bareboat charter-in of dry bulk vessels, today announced that, through a separate wholly-owned subsidiary, it has entered into a time charter contract with ASL Bulk Shipping Limited, for one of its Panamax dry bulk vessels, the m/v Leto. The gross charter rate is US$16,000 per day, minus a 5% commission paid to third parties, for a period until minimum March 1, 2025 up to maximum April 30, 2025. The charter is expected to commence on May 2, 2024.

 

The “Leto” is a 81,297 dwt Panamax dry bulk vessel built in 2010.

The employment of “Leto” is anticipated to generate approximately US$4.75 million of gross revenue for the minimum scheduled period of the time charter.

Upon completion of the previously announced sale of m/v Houston, Diana Shipping Inc.’s fleet will consist of 38 dry bulk vessels: 4 Newcastlemax, 8 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax, 6 Panamax and 9 Ultramax. The Company also expects to take delivery of two methanol dual fuel new-building Kamsarmax dry bulk vessels by the second half of 2027 and the first half of 2028, respectively. As of today, the combined carrying capacity of the Company’s fleet including the m/v Houston and excluding the two vessels not yet delivered, is approximately 4.4 million dwt with a weighted average age of 10.74 years. A table describing the current Diana Shipping Inc. fleet can be found on the Company’s website, www.dianashippinginc.com.

Related Articles

Βασίλης Κορκίδης«Η κυβέρνηση μπορεί να τρέξει γρηγορότερα και να πετύχει περισσότερα»

Δήλωση προέδρου ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ Βασίλη Κορκίδη για τον ανασχηματισμό «Η κυβέρνηση...

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ LEVEL1 Η UPoilTankers & Trading διοργανώνει την Τρίτη...

Panos Kirnidis: In Posidonia 2024 we re-emphasised our commitment to connecting with ship owners

Posidonia Events 2024 broke all previous attendance records and was deemed a tremendous...

Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract for m/v Myrsini with Cobelfret S.A.

ATHENS, GREECE, June 14, 2024 – Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the...