Σειρά προβλημάτων στις διατάξεις του Κανονισμού περί των Ρυμουλκών Πλοίων υπό ελληνική σημαία, που εκδόθηκε με το Π.Δ. 83/2022, διαπιστώνει η Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – Εφοπλιστών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων «Άγιος Νικόλαος».

 

Όπως επισημαίνει με επιστολή της προς τη «Ν», «απαιτείται τάχιστα διόρθωση και παράταση δύο τουλάχιστον ετών, ήτοι μέχρι 30/6/2026, προκειμένου να επιτευχθεί η προσαρμογή και εναρμόνιση των ρυμουλκών στα νέα δεδομένα, χωρίς αποκλεισμούς από την αγορά και χωρίς απώλειες θέσεων εργασίας». Ειδικότερα στην επιστολή της Ένωσης, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Λυμπουσάκης, επισημαίνεται ότι «είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στις προβλέψεις και οι υπάρχοντες δύο Ελληνικοί Οργανισμοί Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Πλοίων (INSB & Phoenix), οι οποίοι παρακολουθούν και επιθεωρούν την πλειοψηφία των υπό ελληνική σημαία ρυμουλκών πλοίων, καθότι πάρα πολλά ελληνικά ρυμουλκά δεν έχουν πιστοποίηση διεθνών νηογνωμόνων IACS και δεν είναι εφικτή η προσαρμογή τους στις προδιαγραφές αυτών, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κατασκευής. Εναλλακτικά, θα πρέπει να δοθεί ικανός χρόνος προσαρμογής, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν σε καθεστώς Νηογνωμόνων IACS όσα περισσότερα ρυμουλκά των Ελληνικών Οργανισμών Πιστοποίησης γίνουν αποδεκτά, καθώς και για την αντικατάσταση όσων δεν είναι εφικτή η προσαρμογή και ένταξή τους να παρασχεθεί ένας ρεαλιστικός χρόνος προσαρμογής περί τα δύο έτη».

Ευστάθεια

Πολλά από τα υπάρχοντα ρυμουλκά, καθώς και τα νέα ρυμουλκά με Load Line Length (Μήκος Γραμμής Φόρτωσης) κάτω των 24 μέτρων, αδυνατούν να καλύψουν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 7.2 λόγω της κατασκευής τους, υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή ενώ τονίζεται: «Συνεπώς, τα κριτήρια του ΙΜΟ Intact Stability Code που προβλέπονται στο άρθρο 7.1 (για νέα ρυμουλκά με Load Line Length άνω των 24 μέτρων) θα πρέπει να ισχύουν ως εναλλακτικά κριτήρια για όλα τα υπάρχοντα ρυμουλκά, καθώς και για τα νέα ρυμουλκά με Load Line Length κάτω των 24 μέτρων». Σε ό,τι αφορά την πυρασφάλεια, «θα πρέπει να ορίζεται σαφώς ότι οι σχετικές απαιτήσεις / προδιαγραφές αφορούν μόνο την επιφυλακή σε λιμενικές εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και φυσικού αερίου. Θα πρέπει επίσης για την κατηγορία των 1.200 κυβικών μέτρων να μην απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός αντλιών, αλλά ο συνολικός όγκος παροχής, όπως απαιτούν οι Νηογνώμονες IACS για τα FF1 ρυμουλκά πλοία».

Δύναμη έλξης

Σχολιάζοντας τους προβλεπόμενους μαθηματικούς τύπους για τον υπολογισμό της απαιτούμενης δύναμης έλξης για την υποβοήθηση ενός πλοίου σε ρυμουλκήσεις λιμένος, σημειώνει ότι «είναι άγνωστης προέλευσης και ορθότητας» και προσθέτει: «Οι προβλεπόμενοι μαθηματικοί τύποι είναι αδύνατον να εφαρμοστούν σε πραγματικές συνθήκες υποβοήθησης πλοίων εντός λιμένος, όπου οι απαιτούμενες μεταβλητές είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες, με αποτέλεσμα οι τύποι να παράγουν υπερβολικά και εσφαλμένα αποτελέσματα (είτε χαμηλά είτε υψηλά). Συνεπώς, οι φορείς διαχείρισης των λιμένων θα πρέπει να εκδίδουν κανονισμούς ρυμούλκησης μετά από εκπόνηση μελετών, οι οποίες να λαμβάνουν υπ’ όψη τις πραγματικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες του εκάστοτε λιμένα όπως:

Α) Μεγέθη και Τύποι πλοίων που κάνουν χρήση του Λιμένα

Β) Ιδία μέσα πρόωσης αυτών (Κύρια Μηχανή και Thrusters)

Γ) Γεωγραφική Διάταξη Λιμένος

Δ) Επικρατούσες Καιρικές συνθήκες (αέρα και θάλασσας)

Ε) Απόψεις τοπικής Λιμενικής Αρχής και Πλοηγικής Υπηρεσίας

ΣΤ) Οποιαδήποτε άλλη ιδιαιτερότητα κρίνει σημαντική ο εκάστοτε φορέας».

«Μη συμμορφούμενα» σε Πάτρα – Βόλο

Σύμφωνα με την Ένωση, «στους λιμένες Πάτρας και Βόλου όπου δραστηριοποιούνται “μη συμμορφούμενα ρυμουλκά” που παρακολουθούνται από ελληνικούς νηογνώμονες, με την προσέγγιση σε αυτούς ενός και μόνο (από τα ελάχιστα) “συμμορφούμενου” ρυμουλκού, όλα τα πλοία θα είναι υποχρεωμένα να κάνουν χρήση αυτού ανεξαρτήτως τιμήματος, καταστρατηγώντας στην ουσία τον Ελεύθερο Ανταγωνισμό». «Τα “μη συμμορφούμενα” ρυμουλκά θα θεωρούνται ικανά και ασφαλή να παρέχουν υπηρεσίες ρυμούλκησης μόνο όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα “συμμορφούμενα”», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Ομοίως και για όλες τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις που κάνουν χρήση ρυμουλκών, όπου με την έλευση στην περιοχή ενός “συμμορφούμενου” ρυμουλκού, τα “μη συμμορφούμενα” ρυμουλκά που τις εξυπηρετούσαν έως σήμερα θα χάσουν αυτό το δικαίωμα, δημιουργώντας ένα “εκβιαστικό” πλαίσιο εις βάρος των εγκαταστάσεων, των χρηστών αυτών, καθώς και των εταιρειών ρυμούλκησης που τις εξυπηρετούν έως σήμερα. Ακόμη και στην ευρύτερη λιμενική περιοχή Πειραιά/Ελευσίνας, όπου δραστηριοποιούνται σήμερα περί τα 50 ρυμουλκά, με τη δραστική μείωση αυτών σε σχεδόν μονοψήφιο αριθμό, θα είναι αδύνατη από τις εταιρείες ρυμουλκών η εξυπηρέτηση των συμβολαίων τους, εξαλείφοντας τον υγιή ανταγωνισμό και δημιουργώντας μονοπωλιακό καθεστώς για την αναγκαστική χρήση των ελάχιστων υπαρχόντων “συμμορφούμενων” ρυμουλκών. Συνεπώς, οι αστοχίες του Π.Δ. 83/2022 θα πρέπει να διορθωθούν στον πυρήνα τους ώστε να αυξηθούν ουσιαστικά τα “συμμορφούμενα” ρυμουλκά, καθώς οποιαδήποτε λύση “προτεραιοποίησης” αντί να λύσει το πρόβλημα της μη επάρκειας διαθέσιμων ρυμουλκών θα δημιουργήσει τεράστια θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού και στρέβλωσης της αγοράς σε όλους τους ελληνικούς λιμένες και τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο θεσμικός σύμβουλος του κράτους σε θέματα Ναυτιλίας, έχει προχωρήσει σε σύσταση τεχνικής επιτροπής υπό τον πρόεδρο κ. Πατέρα, με σκοπό να εξετάσει το Π.Δ. 83/2022 και να εισηγηθεί εμπρόθεσμα το πόρισμά της στους αρμόδιους φορείς οι οποίοι και θα λάβουν τελικές αποφάσεις». Τέλος, υπογραμμίζεται: «Η σύσταση της επιτροπής έγινε μετά από αποστολή πρόσκλησης προς όλες τις ελληνικές εταιρείες διαχείρισης ρυμουλκών, η οποία απαντήθηκε θετικά από τη συντριπτική πλειοψηφία ρυμουλκών του Ελληνικού Νηολογίου. Η μελέτη του ΝΕΕ επί του Π.Δ. 83/2022 και τα πορίσματα αυτής δεν είναι ακόμη γνωστά, ενώ θεωρούμε αυτονόητο ότι οποιαδήποτε “λύση” για τις αστοχίες του Π.Δ. 83/2022 θα πρέπει να διατυπωθεί μετά την ολοκλήρωσή της, ώστε να λάβει υπ’ όψη τα πορίσματα αυτής. H Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών “Άγιος Νικόλαος” έχει προσφύγει στο ΣτΕ κατά του Π.Δ. 83/2022, με την εκδίκαση να έχει οριστεί για τις 14/5/2024. Θεωρούμε ότι η πολιτεία οφείλει να δώσει τον απαραίτητο χρόνο στο ΣτΕ να ολοκληρώσει την εκδίκαση και να δημοσιεύσει το αποτέλεσμα αυτής, προτού βγάλει εκτός αγοράς την πλειοψηφία των ρυμουλκών του Ελληνικού Νηολογίου».

Συναντήσεις με τις εταιρείες

Σύμφωνα με την Ένωση Πλοιοκτητών – Εφοπλιστών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων, «το γραφείο του υφυπουργού Ναυτιλίας κ. Γ. Παππά, διερευνώντας το θέμα, πραγματοποίησε συναντήσεις με τις περισσότερες εταιρείες ρυμούλκησης στην Ελλάδα, τις ενώσεις αυτών, καθώς και με τους επιβλέποντες διεθνείς και ελληνικούς νηογνώμονες. Μέσα από τις συναντήσεις αυτές, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία συγκέντρωσης και καταγραφής απαιτούμενων τροποποιήσεων που πρέπει να γίνουν στο Π.Δ. 83/2022 για την επίλυση των θεμάτων».

Πηγή Ναυτεμπορική  https://www.naftemporiki.gr/