Τετάρτη , 24 Ιούλιος 2024
Home AGENDA Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά
AGENDAΠΕΙΡΑΙΑΣ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Συνεδρίαση του Σώματος, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10-4-2024 και ώρα 16:00, δια ζώσης, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά έτους 2024 (3η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024 (3η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Υποχρεωτική αναμόρφωση Στοχοθεσίας  του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2024.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2024, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΚΟ.Δ.Ε.Π) του Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) κας Τζιβαρίδου Δέσποινας, λόγω παραίτησής της.

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο.

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ.

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

 1. Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Ορισμός του Δημάρχου ως εκπροσώπου του Δήμου Πειραιά στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ Δήμων και Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο της Αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030.

Εισηγητής: Νικήτας Γκόλφης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την υλοποίηση της Πράξης ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΟΥ ΒΕΑΚΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ.

Εισηγητής: Ιωάννης Χατζηαλέξης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση ολοκλήρωσης της Α.Υ.Ι.Μ. του Υποέργου Συντονισμός και Παρακολούθησης της Πράξης, που εκτελέσθηκε με αυτεπιστασία στο πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ «Αττική» 2014-2020).

Εισηγητής: Γεώργιος Βίτσας

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση της αποτίμησης σε χρήμα του γάλακτος που δεν χορηγήθηκε στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου για τους μήνες  Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2023 και  Ιανουάριο  2024  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 

 

 

 1. Έγκριση απολογισμού του ιδρύματος ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ έτους 2023.

Εισηγητές: Γρηγόριος Καψοκόλης & Ανδριάνα Ζαρακέλη

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση προϋπολογισμού του ειδικώς αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με ειδικές ανάγκες Η ΑΡΓΩ.

Εισηγητής: Γεώργιος Βίτσας

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παράδοσης – Παραλαβής συμβάσεων ΣΜΕ  μισθοδοσίας προσωπικού ειδικών εργασιών και διδασκαλίας καταργηθέντος ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία ΟΠΑΝ.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Διόρθωση της υπ΄αρ. 723/13-12-2023 τροποποιητικής απόφασης Δ.Σ. ως προς την διαδικασία καταβολής  προστίμων  και ενστάσεων του Κανονισμού Καθαριότητας.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..              

 

 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης ή μη, σε μόνιμη βάση, του με αρ. 13 Γραφείου που βρίσκεται στον ισόγειο χώρο του κτηρίου της πρώην ΣΚΥΠ, στο Γραφείο της ΔΔΕ Πειραιά Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση η μη καταγγελίας της μίσθωσης, λόγω μεγάλων οφειλών από μισθώματα,
  σχετικά με το Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο επί της οδού Βασ. Γεωργίου
  αρ. 6, στο ημιτελές κτίριο της πρώην Ραλλείου, με τον διακριτικό αριθμό 9/3 & 9/4.

Εισηγήτρια:  Κυριακή Μπουρδάκου

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση η μη καταγγελίας της μίσθωσης, λόγω μεγάλων οφειλών από μισθώματα, σχετικά με το Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο επί της οδού Δραγάτση 1, με τον διακριτικό αριθμό 9/2.

Εισηγήτρια:  Κυριακή Μπουρδάκου

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 1. Έγκριση η μη καταγγελίας της μίσθωσης, λόγω μεγάλων οφειλών από μισθώματα,
  σχετικά με το Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο  επί της οδού Βασ. Γεωργίου
  αρ. 6, στο ημιτελές κτίριο της πρώην Ραλλείου, με τον διακριτικό αριθμό 9/1β.

Εισηγήτρια:  Κυριακή Μπουρδάκου

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση η μη καταγγελίας της μίσθωσης, λόγω μεγάλων οφειλών από μισθώματα σχετικά, με το Δημοτικό Κατάστημα της Ιωννιδείου Σχολής, επί της οδού Δραγάτση 10.

Εισηγήτρια:  Κυριακή Μπουρδάκου

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου
  Πειραιά.

Εισηγήτρια:  Κυριακή Μπουρδάκου

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση για τον δανεισμό στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, του έργου του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΟΛΑΝΑΚΗ Το λιμάνι του Πειραιά λάδι σε καμβά (75Χ120 εκ.), για τις ανάγκες της έκθεσης με τίτλο ‘Κωνσταντίνος Βολανάκης-Ο ζωγράφος της θάλασσας επιστρέφει στον Πειραιά’, την χρονική  περίοδο  από 1-4-2024 έως και 15-7- 2024.

Εισηγητής: Ιωάννης Χατζηαλέξης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση για την παραχώρηση ή μη, χωρίς αντίτιμο, χώρων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για δράσεις, παραστάσεις, εκδηλώσεις.

Εισηγητής: Ιωάννης Χατζηαλέξης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση για την παραχώρηση ή μη, του Θεάτρου ΒΕΑΚΕΙΟ, του Δημοτικού Κινηματογράφου ΣΙΝΕΑΚ και του Πολιτιστικού Πολυχώρου ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ», άνευ ή έναντι αντιτίμου, για εκδηλώσεις.

Εισηγητής: Ιωάννης Χατζηαλέξης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Εγκατάσταση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Δημητρίου Ράλλη έναντι του αριθμού 5-7 και ενισχυτικής ως προς την απαγόρευση, κίτρινης εγκάρσιας διαγράμμισης            επισήμανσης αποτελούμενης από λοξές λωρίδες.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Εγκατάσταση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης (P40), επί της οδού Ζαννέτου έναντι του αρ. 17 και σε μήκος 6.00μ. που αντιστοιχεί στην προβολή των ορίων του χώρου στάθμευσης του ακινήτου στην έναντι Ο.Γ.-Ρ.Γ.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Απόσυρση και εκποίηση οχήματος ιδιοκτησίας Δ. Πειραιά μέσω Δ.Δ.Δ.Υ

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και την αποξήλωση του κουβουκλίου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Χατζηκυριακού αρ. 23-25.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων στις πέντε Κοινότητες του Δήμου μας για δράσεις, που θα πραγματοποιηθούν α) την Κυριακή 12 Μαΐου Ημέρα της Μητέρας και β) την Κυριακή 16 Ιουνίου Ημέρα του Πατέρα.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, για παραχώρηση της πλατείας έμπροσθεν του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, στο πλαίσιο της 24ωρης Παμπειραϊκής απεργίας που έχει προκηρύξει το ΕΚΠ, την ΤΕΤΑΡΤΗ 17/04/2024 στις 09:00 π.μ.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ « Η ΑΡΓΩ», για παραχώρηση χώρου στη συμβολή των οδών Καραϊσκου και Σωτήρος Διός, για την πραγματοποίηση δράσεως με πασχαλινό bazaar , τη Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Μ. ΤΡΙΤΗ & Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, 29-04-2024, 30-04-2024 & 01-05-2024 από τις 09:30 έως τις 12:30.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, για παραχώρηση χώρου στη συμβολή των οδών Καραϊσκου και Σωτήρος Διός, για την πραγματοποίηση δράσεως με bazaar βιβλίου, το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 13 & 14 Απριλίου 2024 από τις 09:00 έως τις 18:00.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του ΙΕΚ ΑΛΦΑ, για παραχώρηση της πλατείας ΚΟΡΑΗ, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-4-2024 από 9:00-13:00.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, για την παραχώρηση της Πλατείας Κοραή για την πραγματοποίηση δράσεως για τον καρκίνο του Μαστού, στις 12/04/2024  από τις 09.00  έως 16.00.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΛΘΑΙΑ, για παραχώρηση της πλατείας ΚΟΡΑΗ ή επί της οδού ΣΩΤΗΡΟΣ, στο πλαίσιο BAZAAR, από τις 25/04/2024 έως και τις 27/04/2024 και ώρες από 11:00π.μ. έως και 19:00μ.μ.

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΠΛΟΕΣ», για παραχώρηση πεζόδρομου στη συμβολή των οδών ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ και ΣΩΤΗΡΟΣ, στο πλαίσιο της οργάνωσης πασχαλινού παζαριού με λαμπάδες κι άλλα είδη, το ΣΑΒΒΑΤΟ 27/04/2024 από 10:00-16:00 και την ΚΥΡΙΑΚΗ 28-04-2024 από τις 11:00-17:00.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Παραχώρηση της πλατείας Κοραή στις 7 και 13 Σεπτεμβρίου 2024, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για τις δράσεις ανακύκλωσης σε μαθητές των δημοτικών σχολείων του Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των  αποφάσεων της 1ης   Επιτροπής  Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου μας, για παραβάσεις κοινόχρηστου χώρου τριών  (03) υπόχρεων, από τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 03-04-2024,  σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 1080/80.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Επιβολή προστίμου για διαφημίσεις που είχαν τοποθετηθεί υπό μορφή αφισών σε κολώνες φωτισμού της πόλης (αρ. πρωτ. εισήγησης 20238/2024).

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Επιβολή προστίμου για διαφημίσεις που είχαν τοποθετηθεί υπό μορφή αφισών σε κολώνες φωτισμού της πόλης (αρ. πρωτ. εισήγησης 20240/2024).

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 1. Υλοτομία ενός ατόμου τούγιας επί της οδού Έβρου αρ. 186.

Εισηγητής: Νικήτας Γκόλφης

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Α.Π.Γ.Ο.Κ.Ο………….

Ειδικός Αγορητής Παράταξης Λ.Σ. …………………..

Δημοτικοί Σύμβουλοι……………………………..

 

 

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων παρακαλούνται να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν τη Διεύθυνσή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ

Η φωτογραφία είναι από το αρχείο μας

Related Articles

HELMEPA PRODUCTION: WATCH OUR VIDEO ON CLIMATE CHANGE

Featuring one of Greece’s most prominent actors and activists, Evelina Papoulia with...

ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ: Προκήρυξη φωτογραφικού διαγωνισμού: «Θάλασσα. Από το Αιγαίο στο Ιόνιο»

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη προκηρύσσει φωτογραφικό διαγωνισμό στο πλαίσιο της δράσης «Η...

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης σε σύσκεψη των Δημάρχων στην ΠΕΔΑ

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης σε σύσκεψη των Δημάρχων στην ΠΕΔΑ με...

H Capital-Executive Ship Management Corp. παρέλαβε τα νεότευκτα containerships «Adonis», «Anaxagoras», «Acheloos» και «Acastos»

Η Capital-Executive Ship Management Corp., ανακοινώνει την παραλαβή των νεότευκτων πλοίων μεταφοράς...