Κυριακή , 21 Ιούλιος 2024
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Neptune Zero: A Trailblazing Venture in Marine Digital Transformation
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Neptune Zero: A Trailblazing Venture in Marine Digital Transformation

CMA D. ARGOUDELIS & CO S.A.,a renowned leader in automation solutions for the marine, industry, and energy sectors, is delighted to announce her collaborationwith Dr. Antonios V. Lalechos and his esteemed team, recognized for their expertise in the realm of Digitalization in Shipping. Together, they have established Neptune Zero, an innovative venture, positioned to revolutionize the maritime industry with cutting-edge digital solutions.

The establishment of Neptune Zero marks a significant milestone in the shared vision of all partners. Born from a mutual commitment to driving technological advancement in the marine industry, Neptune Zero emerges as a pioneering force, dedicated to redefining maritime operations through cutting-edge digital solutions.

“Our partnership with Neptune Zero embodies our steadfast commitment to innovation and excellence in the marine industry,” stated Mr. Ioannis&Nikolaos Argoudelis, Owner and CEO of CMA”Together, we share a common vision of harnessing the power of digital technology to drive transformative change and propel the maritime industry into a new era of efficiency and sustainability.”

Neptune Zero’s founding team comprises individuals with a wealth of experience and a shared dedication to pushing the boundaries of possibility. With a focus on agility, insight, and forward-thinking, Neptune Zero is poised to navigate the complexities of the marine world, delivering impactful solutions that meet the evolving needs of the industry.

“We are excited to join forces with CMA in our mission to integrate systems and boost technological transition in Shipping,” commented DR. Antonios Lalechos, CEO/co – FOUNDER of Neptune Zero. “Together, we bring a wealth of expertise and a shared passion for innovation, positioning Neptune Zero as a pioneering force in digital transformation and Compliance within the maritime sector.”

NeptuneZero was born from a shared vision: to revolutionize the marine industry through cutting-edge digital solutions. Our founders, a diverse group of maritime professionals, bring together decades of experience in data driven decision making, analytics, engineering, regulatory reporting, compliance, and digital technology. This unique blend of expertise fuels our innovative approach, enabling us to navigate the complexities of the shipping world with agility and insight.

On this collaborative journey, they remain committed to upholding the highest standards of quality, integrity, and sustainability. Through strategic collaboration, cutting-edge technologies, and a relentless pursuit of excellence, they are poised to shape the future of the shipping industry, setting new benchmarks for innovation and efficiency.

About CMA D. ARGOUDELIS & CO S.A

CMA D. ARGOUDELIS & CO S.A is one of the leading companies in the field of Marine, Industrial & Energy Automation which is offering products and services worldwide for more than 35 years.

Following its vision of growth and innovation, CMA has rapidly become one of the key players in the automation sector. Initially, its services were mainly repair and construction work in the largest shipyards in the domestic shipping market, but it later expanded abroad, thus establishing its value globally.

It is certified with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 from ABS, a global leader in providing classification services for marine and offshore assets. The certificates are applicable to design, manufacture, installation, service, maintenance, commerce, trade and sale of electrical, electronic, pneumatic, hydraulic, automation parts, panels and systems in marine, industrial and energy market. Also, CMA recently managed to be certified according to ISO 22301:2019 & ISO 27001:2013 standards, from the largest purely Greek Certifications Company named EUROCERT.

 

CMA is also a member of major global associations in the marine market for the supply of its products.

Related Articles

YES FORUM:  Γνώρισε την VShips! V.Group

Γνώρισε την VShips! V.Group 👉🏾 Σήμερα παρουσιάζουμε την ιστορία της VShips, πρωτοπόρο...

14th Annual Capital Link: Operational Excellence in Shipping Forum

Tuesday, September 24, 2024 – The 14th Annual Operational Capital Link Excellence...

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- Έναρξη εγγραφών στα Σεμινάρια

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ...

ΥΝΑΝΠ: Θεσπίζεται η ηλεκτρονική εφαρμογή “e – Ναυλοσύμφωνο”

Θεσπίζεται η ηλεκτρονική εφαρμογή “e – Ναυλοσύμφωνο” – Το μοναδικό ψηφιακό εργαλείο...