Δευτέρα , 22 Ιούλιος 2024
Home SLIDER Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract for m/v DSI Phoenix with Bulk Trading SA 
SLIDERΝΑΥΤΙΛΙΑ

Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract for m/v DSI Phoenix with Bulk Trading SA 

Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the “Company”), a global shipping company specializing in the ownership and bareboat charter-in of dry bulk vessels, today announced that, through a separate wholly-owned subsidiary, it has entered into a time charter contract with Bulk Trading SA, for one of its Ultramax dry bulk vessels, the m/v DSI Phoenix. The gross charter rate is US$16,500 per day, minus a 5% commission paid to third parties, for a period until minimum August 1, 2025 up to maximum September 30, 2025. The charter is expected to commence on May 8, 2024. The m/v DSI Phoenix is currently chartered, as previously announced, to ASL Bulk Marine Limited, at a gross charter rate of US$13,250 per day, minus a 5.00% commission paid to third parties.

 

The “DSI Phoenix” is a 60,456 dwt Ultramax dry bulk vessel built in 2017.

The employment of “DSI Phoenix” is anticipated to generate approximately US$7.33 million of gross revenue for the minimum scheduled period of the time charter.

 

Upon completion of the previously announced sale of m/v Houston, Diana Shipping Inc.’s fleet will consist of 38 dry bulk vessels: 4 Newcastlemax, 8 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax, 6 Panamax and 9 Ultramax. The Company also expects to take delivery of two methanol dual fuel new-building Kamsarmax dry bulk vessels by the second half of 2027 and the first half of 2028, respectively. As of today, the combined carrying capacity of the Company’s fleet including the m/v Houston and excluding the two vessels not yet delivered, is approximately 4.4 million dwt with a weighted average age of 10.73 years. A table describing the current Diana Shipping Inc. fleet can be found on the Company’s website, www.dianashippinginc.com.

 

Η Diana Shipping Inc. ανακοινώνει το συμβόλαιο Time Charter
για m/v DSI Phoenix με Bulk Trading Α.Ε

Η Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (η «Εταιρεία»), μια παγκόσμια ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στην ιδιοκτησία και τη ναύλωση bareboat πλοίων ξηρού χύδην φορτίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι, μέσω χωριστή κατά 100% θυγατρική, έχει συνάψει σύμβαση χρονοναύλωσης με την Bulk Trading SA, για ένα από τα πλοία ξηρού φορτίου Ultramax, το m/v DSI Phoenix. Η ακαθάριστη τιμή ναύλωσης είναι US$16.500 ανά ημέρα, μείον μια προμήθεια 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για περίοδο τουλάχιστον έως την 1η Αυγούστου 2025 έως το μέγιστο στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 8 Μαΐου 2024. Το m/v DSI Phoenix είναι επί του παρόντος ναυλωμένο, όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, στην ASL Bulk Marine Limited, με ακαθάριστη τιμή ναύλωσης 13.250 $ ΗΠΑ ανά ημέρα, μείον την προμήθεια 5,00% που καταβάλλεται σε τρίτους.

Το “DSI Phoenix” είναι ένα σκάφος ξηρού χύδην φορτίου Ultramax 60.456 dwt που κατασκευάστηκε το 2017.

Η απασχόληση του «DSI Phoenix» αναμένεται να αποφέρει ακαθάριστα έσοδα περίπου 7,33 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο της χρονοναύλωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της προαναγγελθείσας πώλησης του m/v Houston, ο στόλος της Diana Shipping Inc. θα αποτελείται από 38 πλοία χύδην ξηρού φορτίου: 4 Newcastlemax, 8 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax, 6 Panamax και 9 Ultramax. Η Εταιρεία αναμένει επίσης να παραλάβει δύο νεότευκτα πλοία χύδην ξηρού φορτίου Kamsarmax με μεθανόλη διπλού καυσίμου έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και το πρώτο εξάμηνο του 2028, αντίστοιχα. Από σήμερα, η συνδυασμένη μεταφορική ικανότητα του στόλου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του m/v Houston και εξαιρουμένων των δύο πλοίων που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, είναι περίπου 4,4 εκατομμύρια dwt με μέση σταθμισμένη ηλικία τα 10,73 έτη. Ένας πίνακας που περιγράφει τον τρέχοντα στόλο της Diana Shipping Inc. βρίσκεται στον ιστότοπο της Εταιρείας, www.dianashippinginc.com. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο της Εταιρείας δεν αποτελούν μέρος αυτού του δελτίου τύπου.

Σχετικά με την εταιρεία

Η Diana Shipping Inc. είναι ένας παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών ναυτιλιακής μεταφοράς μέσω της ιδιοκτησίας και της ναύλωσης χωρίς πλοίο πλοίων ξηρού χύδην φορτίου. Τα πλοία της Εταιρείας απασχολούνται κυρίως σε βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες ναυλώσεις και μεταφέρουν μια σειρά ξηρών φορτίων χύδην, συμπεριλαμβανομένων εμπορευμάτων όπως σιδηρομετάλλευμα, άνθρακας, σιτηρά και άλλα υλικά σε όλο τον κόσμο ναυτιλιακές διαδρομές.

 

 

 

Related Articles

Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract for m/v Atalandi with Cargill

Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX), (the “Company”), a global shipping company specializing...

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: To νέο ΑΕΛΛΩ κυκλοφόρησε

To νέο ΑΕΛΛΩ κυκλοφόρησε Διαβάστε το από τον παρακάτω σύνδεσμο https://issuu.com/ycg_gr/docs/aello-54 Παλαιότερα...

Τραυματισμός επιβάτη Ε/Π – Τ/Ρ σκάφους στο Σαρωνικό

Εντοπισμός 15 αλλοδαπών και σύλληψη του αλλοδαπού διακινητή τους μετά από καταδίωξη...

YES FORUM:  Γνώρισε την VShips! V.Group

Γνώρισε την VShips! V.Group 👉🏾 Σήμερα παρουσιάζουμε την ιστορία της VShips, πρωτοπόρο...