Δευτέρα , 4 Δεκέμβριος 2023
Home ΝΑΥΤΙΛΙΑ Moore Maritime Index is available with the 2022 data
ΝΑΥΤΙΛΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moore Maritime Index is available with the 2022 data

Το Moore Maritime Index “MMI”, μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα λειτουργικά κόστη και τα έσοδα από περισσότερα από 1,500 πλοία, έχει ενημερωθεί και είναι διαθέσιμη με τα δεδομένα του 2022.

 

Τα δεδομένα προέρχονται από ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις πλοιοκτητριών εταιρειών, και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα που παράγονται από το MMI δείχνουν τον «πραγματικό κόσμο» των οικονομικών επιδόσεων του ναυτιλιακού τομέα. Τα βασικά ευρήματα για το 2022 είναι τα ακόλουθα:

  • Στα drybulkcarriers, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν από 5% έως 9% στις διάφορες κατηγορίες πλοίων, με τη μεγαλύτερη αύξηση της τάξεως 9% να σημειώνεται στα Handysize πλοία. Συγκεκριμένα, αύξηση σημειώθηκε στις δαπάνες για ασφάλειες, λιπαντικά, εφόδια, ανταλλακτικά, επισκευές και συντηρήσεις. Τα έξοδα πληρωμάτων και τα διοικητικά έξοδα κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2021. Όσον αφορά τα έσοδα, τα επίπεδα των ναύλων εμφανίστηκαν βελτιωμένα το 2022, με εξαίρεση τα μεγάλα Capesize που σημείωσαν μείωση αλλά παρέμειναν σε ικανοποιητικά γενικά επίπεδα.

 

  • Και στα tankers σημειώθηκε αύξηση των λειτουργικών τους εξόδων, από 3% έως 7%. Όλες οι κατηγορίες δεξαμενόπλοιων εμφάνισαν υψηλά κόστη για λιπαντικά και ανταλλακτικά, ενώ οι δαπάνες για επισκευές και συντηρήσεις ήταν αυξημένες για τα πλοία χωρητικότητας από 20,000 dwt έως 120,000 dwt. Τα κόστη πληρωμάτων δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι ασφάλειες κατέγραψαν αύξηση στις περισσότερες κατηγορίες δεξαμενόπλοιων. Σχετικά με τα έσοδα, τα επίπεδα των ναύλων εμφανίστηκαν πολύ βελτιωμένα, με τη μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνεται στην κατηγορία των Suezmax πλοίων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο MooreMaritimeIndex, επισκεφθείτε τη διεύθυνση moore-index.com.

 

Moore Maritime Index #MMI, a database that contains operating costs and revenues from more than 1,500 vessels, has been updated and is available with the 2022 data.

The data comes from audited financial statements of ship owning companies and therefore, the results produced by the Index show the “real world” of financial performance of the shipping industry across more than 20 vessel types. The main takeaways are:
–        In dry bulk carriers, the total operating expenses increased in a range from 5% to 9% across the various vessel categories, with the largest increase of 9% being reported by the Handysize vessels. In particular, increase was reported in insurance expenses, lubricants, stores, spare parts, repairs and maintenance. Crew and administrative costs remained close to the same levels as in 2021. In terms of revenues, the rates appeared to improve in 2022, with the exception of large Capesizes which declined but remained at satisfactory levels overall.

–        Tankers also reported an increase in their total operating expenses, in a range from 3% to 7%. All tankers’ categories presented high costs for lubricants and spare parts costs, while repair and maintenance expenses were higher for vessels between 20,000 dwt and 120,000 dwt. Crew costs remained unchanged compared to the previous year, while insurance expenses increased across most tanker categories. In terms of revenue, the rates appeared much improved, with the largest increase being recorded in the Suezmax category.

To access the Moore Maritime Index, please visit https://moore-index.com.
#Attheheartofshipping
#Maritime
#Mooremaritime
#Thoughtleadership
#MMI
#Mooregreece
#mooreglobal

Related Articles

Γιάννης Κοκαράκης- BureauVeritas: Ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο για πλοία και για εξοπλισμό

Ο Δρ. Γιάννης Κοκαράκης Αντιπρόεδρος Τεχνολογίας και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Hellenic BS-ME Zone...

34ο Greek Annual Economic Summit 2023

a34th Greek Economic Summit | GES2023   Εξέχον κρίσιμο ζήτημα για την...

New partnership: Vanos S.A. and Particles plus

VANOS S.A. is proud to announce a new partnership with Particles Plus,...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, Πρόεδρος ΟΕΕ: Στόχοι τετραετίας

Από τον Κωνσταντίνο  Κόλλια πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και υποψήφιο στις...